Upozornění na plánované servisní práce

Upozorňujeme uživatele IS DPMK, že dne 17.07.2024 v době od 19:00 do 5:00 následujícího dne budou probíhat plánované servisní práce na infrastruktuře Ministerstva kultury. V této době může docházet k omezení nebo krátkodobým výpadkům služeb IS DPMK.

Za případné komplikace se omlouváme.

DP MK ČR

Vítejte na stránkách Dotačního portálu Ministerstva kultury.

DP MK ČR slouží k podávání a kompletní správě žádostí v dotačních programech Ministerstva kultury.

Vstup do systému vyžaduje nejprve registraci. Registraci žadatele může provést oprávněná osoba, která zaregistruje daného žadatele (fyzickou nebo právnickou osobu) a nadále vystupuje v systému jako daný žadatel.

Pro přístup do systému DP MK musí osoba, která chce registraci vytvořit, použít svou elektronickou identitu občana: https://info.identitaobcana.cz/idp/, resp. přihlásit se vybraným identifikačním prostředkem (např. bankovní identitou) či skrze jiný nástroj pro ověření identity - např. NIA ID: https://info.identitaobcana.cz/ups/.

Po registraci má tato osoba u registrovaného subjektu administrační práva. To znamená, že může v systému nejen podat žádost, ale i přidělit právo podat žádost v určité výzvě jinému subjektu/osobě včetně práva umožňující administraci žádostí. Je tedy možné, aby jednu žádost administrovalo vícero pověřených osob, zároveň je umožněn vstup vícero osobám pod účtem daného uživatele. Udělit práva k podání nebo administraci žádosti je možné také na základě e-mailu, kdy bude majitel e-mailové adresy vyzván k registraci do systému DP MK ČR.

Poznámka: NIA ID si může zřídit každý občan ČR, ale i cizinec prostřednictvím Czech POINTU (u České pošty či na úřadě). Žadatel o ID musí být veden v registru obyvatel. Cizince do registru zapisuje Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. (Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou mj. občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a občané států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce.) Více o NIA ID zde: https://info.identitaobcana.cz/ups/