Detail projektu žadatele

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Detail projektu žadatele

Po založení žádosti se uživateli zobrazí Detail projektu. V záhlaví každého projektu jsou uvedeny identifikační údaje (identifikační číslo žádosti, název projektu, název žadatele a aktuální stav žádosti).

 

Součástí záhlaví je také toolbar, ve kterém jsou tlačítka pro ovládání žádosti. Toolbar obsahuje následující tlačítka:

Zkontrolovat pro podání - tlačítko slouží k prověření, zda žádost splňuje všechny náležitosti nezbytné pro podání. Zobrazí se seznam chyb, které je třeba v žádosti opravit, případně hlášení o správném vyplnění formuláře.

Uložit - tlačítko provede uložení zapsaných záznamů do databáze. Před ukončením práce v žádosti je doporučeno vždy provést uložení.

Ostranit (Projekt) - tlačítko pro smazání rozpracované žádosti. Jedná se o nevratou událost!

Podat žádost/projekt - tlačítko slouží k podání žádosti ke kontrole poskytovateli dotace. Dojde ke změně stavu žádosti z "Rozpracovaný" na "Podaný".

 

Editaci detailu projektu provádí uživatelé žadatele, kteří jsou oprávněni, jako správci žadatele popř. mají projekt přiřazen mezi projekty pro čtení i modifikaci.

V detailu projektu jsou veškeré informace zadané žadatelem včetně přiložených dokumentů. Z detailu se uživatel dále dostane do ostatních částí souvisejících s projektem.

 

Po podání projektu se mohou v závislosti na aktuálním stavu projektu zobrazovat další akční tlačítka.

Upozornění: Podání projektu je systémem povoleno a hlídáno dle termínu zahájení a ukončení příjmu žádostí nastaveného na výzvě. Termín ukončení příjmu je s přesností datum a čas v minutách. Datum a čas je stanoven aktuálním časem serveru.

 

Poznámka: o vrácení projektu popř. jiné akci od poskytovatele směrem k žadateli, jsou systémem odeslány e-mailové notifikace na uživatele žadatele, aby mohl na požadavky poskytovatele dotace včas reagovat.

 

Základní údaje žádosti

Název projektu - povinná položka k vyplnění.

Doba realizace projektu od - povinná položka. Hodnota je v poli automaticky předvyplněna.

Doba realizace projektu do - povinná položka. Hodnota je v poli automaticky předvyplněna.

 

Údaje žádosti přidělené systémem

Stav žádosti - aktuální stav žádosti.

Pořadové číslo - pořadové číslo žádosti.

Registrační číslo - registrační číslo přidělené systémem.

Spisová značka - spisová značka.

Projektový manažer - projektový manažer (bude přiřazeno po podání žádosti).

Datum a čas podání žádosti - údaje, kdy došlo k podání žádosti ke kontrole.

Výzva - název výzvy, ve které je projekt založen.

 

Výše dotace

Výše dotace (Kč bez DPH) - hodnota se přenáší ze záložky "Zdroje financování", kde žadatel vyplňuje požadovanou dotaci.

 

Záložky v detailu projektu

Projektová žádost se skládá z několika různých záložek, které musí žadatel postupně vyplnit. Postup vyplňování je zleva směrem doprava. Každá výzva může být tvořena odlišnými záložkami a položkami k vyplnění. Projektové žádosti pro různé výzvy tak mohou vypadat odlišně.

 

Princip vyplňování položek na záložkách žádostí je však stejný.

 

Povinné položky - položky označené * a žlutě podbarvené. Systém vyžaduje a kontroluje jejich vyplnění. Bez vyplnění není možné žádost podat. Seznam povinných položek je možné zobrazit pomocí tlačítka "Zkontrolovat pro podání".

Nepovinné položky - nepovinné položky nejsou nijak označeny a jejich podbarvení je bílé.

Needitovatelné položky - Needitovatelné položky poznáte podle šedého podbarvení. Tyto položky nelze měnit, jsou automaticky vyplněné systémem.

Datumové položky - zápis je možné provést numerickou klávesnicí ve tvaru DD.MM.RRRR, případně výběrem z kalendáře pomocí ikony kalendar.

Přidání záznamu do tabulky - záznamy do tabulek je možné přidávat pomocí tlačítka pridat. Tlačítka pro přidávání jsou umístěna nad tabulkou vpravo.

Výběr hodnoty z číselníku - pro výběr hodnoty z číselníku slouží tlačítko tuzkaumístěné na konci řádku. Hodnotu z řádku je možné smazat pomocí smazat.

Výběr adresy a vyhledání v RÚIAN - pro zápis adresy a její vyhledání slouží tlačítko tuzkaumístěné na konci řádku. Hodnotu z řádku je možné smazat pomocí smazat.

 

 

Po podání projektové žádosti a v průběhu procesu administrace projektu se žadateli v detailu projektu nabízí různé části, které s projektem dále souvisí.

 

zalozky

 

Detail projektuDetail projektu
RozhodnutíRozhodnutí
Veřejné zakázky projektuVeřejné zakázky projektu
Realizace projektuRealizace projektu
Závěrečné vyhodnocení akceZávěrečné vyhodnocení akce
Žádosti o změnu/odstoupeníŽádosti o změnu/odstoupení
Žádosti o změnu/odstoupeníVrácení/odnětí dotace