Seznam pojmů a zkratek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Seznam pojmů a zkratek

Seznam pojmů

Administrace Žádosti

V rámci příjmu žádostí se jedná o proces, při němž prověřuje pracovník příjmu žádostí žádost z hlediska základních podmínek programu, průběžně sleduje a vyhodnocuje přijaté žádosti z hlediska formální úplnosti, obecné a specifické přijatelnosti a požadované podpory.

Akceptovaná Žádost

Žádost, která byla v procesu příjmu Žádosti označena jako přijatelná, tj. splňuje základní formální a obsahové předpoklady definované Programem a Výzvou (je formálně správná a úplná).

Atributy Podprogramu

Vlastnosti konkrétního objektu Podprogram, zejména obsahové položky, ze kterých se Podprogram skládá.

Vlastnosti schvaluje poskytovatel dotace.

Atributy Programu

Vlastnosti konkrétního objektu Program, zejména obsahové položky, ze kterých se Program skládá.

Vlastnosti schvaluje poskytovatel dotace.

Atributy Výzvy

Vlastnosti konkrétního objektu Výzva, zejména obsahové položky, ze kterých se Výzva skládá.

Vlastnosti schvaluje poskytovatel dotace.

Atributy Žádosti

Vlastnosti konkrétního objektu Žádost, zejména z hlediska obsahu a struktury požadovaných informací, které lze v Žádosti vyplnit.

Autentizace

Proces ověření proklamované identity subjektu.

Autorizace

Proces získávání souhlasu s provedením operace, povolení přístupu k informacím, funkcím, programovým objektům apod.

Dotační titul / Program

Dotační titul neboli program představuje ucelený finanční nástroj pro poskytování dotací nebo půjček.

Ex ante platba (ŽoP)

Proplacení finančních prostředků na základě smlouvy bez účetních dokladů.

Ex post platba (ŽoP)

Platba obsahující pouze plně uhrazené účetní doklady.

Finančně platební kalendář

Finančně platební kalendář pro účely finančního manažera představuje detailní rozpis financování pro daný projekt. Uvádí, kolik plánuje žadatel vyčerpat prostředků v aktuálním roce a následujících letech. Vychází z přesných celkových částek, daných smlouvou (resp. aktualizovaných dodatky), může být členěn na kvartály (v aktuálním roce i pro následující rok).

Členěn na investiční a neinvestiční prostředky. Pro každou skupinu je pak dále rozčleněn na celkové nezpůsobilé a způsobilé výdaje. Způsobilé výdaje se dále člení na jednotlivé typy prostředků (dotace, půjčka, vlastní zdroje).

Slouží jak k evidenci aktuálních finančních závazků projektu, tak i k plánovanému odhadu čerpání v jednotlivých obdobích, sumarizaci skutečně proplacených prostředků (pro minulé roky) a v neposlední řadě může sloužit i jako nastavení limitu čerpání pro žadatele (nelze podat žádost o platbu ve vyšší hodnotě, než kolik bylo naplánováno na aktuální období). Současně pro potřeby účetnictví slouží pro evidenci kvalifikovaných odhadů žadatelů ohledně hodnoty dotace.

Finanční plán

Zjednodušená forma finančně platebního kalendáře, která může být použita v dřívějších fázích projektového cyklu. Tj. od podání žádosti, přes vydání rozhodnutí o dotaci až do okamžiku předložení podkladů ke smlouvě. Na rozdíl od FPK není nutné členění na kvartály a neobsahuje skutečně čerpané prostředky. Jedná se tedy pouze o předpokládaný výhled čerpání prostředků po jednotlivých letech.

Formbuilder

Nástroj na vytvoření elektronického formuláře.

Globální specifikace (v textu též Analýza)

Znamená dokument vypracovaný Dodavatelem na základě úvodní analýzy, který popisuje plánovanou a výslednou podobu Díla. To znamená, že bude detailně specifikovat návrh HW a SW architektury. Obsahem je legislativní analýza, procesní analýza (business model i model firemních procesů), komplexní specifikace systému v UML min. v rozsahu identifikace a modelování typových úloh se specifikací uživatelských požadavků, identifikaci aktérů v příslušných diagramech, datový model, (business i prezentační vrstva), model požadavků, implementační model (s důrazem na implementaci komponent), model návrhu.

Globální specifikace obsahuje jednoznačnou vazbu na všechna ID požadavků z Katalogu požadavků Zadavatele a popisuje jejich jednoznačné provázání do jednotlivých schémat a příslušných částí dokumentace.

Finální verze dokumentace odpovídá verzi systému nasazené do produkčního provozu. Dokument bude společně s dalšími akceptačními kritérii součástí akceptačního procesu.

Kombinovaná platba (ŽoP)

ŽOP obsahující částečně uhrazené nebo neuhrazené účetní doklady.

Kombinovaná ŽOP

ŽOP, která obsahuje investice i neinvestice.

Kritéria Výzvy

Obsahové položky, ze kterých se Výzva skládá. Kritéria schvaluje poskytovatel dotace.

Podoblast podpory

Dílčí část prioritní oblasti. Společně zastřešuje věcně příbuzné cíle, které jsou naplňovány prostřednictvím podporovaných aktivit. Podoblast může, avšak nemusí, být rozdělena na dvě a více podporovaných aktivit.

Podporovaná aktivita

Navrhované opatření v rámci prioritní podoblasti, které bude přispívat k naplnění cíle a bude měřitelné uvedenými indikátory. V rámci podoblasti může, avšak nemusí, být více podporovaných aktivit.

Projektová žádost

Formulář, vyplňovaný žadatelem o dotaci, obsahující detailní popis projektového dotačního záměru, finanční plán, monitorovací ukazatele projektu a další přílohy dle specifikace ve výzvě.

Projektový námět

Zjednodušený formulář (zjednodušená forma projektové žádosti), vyplňovaný žadatelem o dotaci, obsahující stručný popis projektového dotačního záměru. V případě kladného posouzení projektového námětu je použit jako základ pro vyplnění projektové žádosti. Projektový námět a jeho případné přílohy jsou předkládané dle specifikace ve Výzvě.

Projektový indikátor

Ukazatel rizikovosti projektu, počítá se metodou na hodnocení rizik projektu, která spočívá v identifikaci rizik a definici jejich pravděpodobnosti a významu jejich dopadu na projekt.

Přehled

Prostředí systému, kde lze prohlížet všechny atributy objektu a provádět nad nimi statistické a reportingové operace. Požadavky na Přehledy jsou zpracovány v samostatném katalogu.

Přehled čerpání

Přehled zaevidovaných faktur, které jsou v proplacených ŽOP.

Půjčka

Nástroj finanční podpory. Finanční podpora se poskytuje v souladu s aktuálně platnou směrnicí.

Podmínky pro poskytnutí půjčky definuje Výzva.

Rozhodnutí o dotaci

Rozhodnutí o dotaci z prostředků MK ČR – výsledek první fáze procesu žádání o poskytnutí dotace, která předchází proces uzavření smlouvy se žadatelem. Rozhodnutí o dotaci (stanovisko) je kladné (RK) nebo záporné (RZ).

Rozpočtová skladba

Členění finančních prostředků dle předem definované struktury v návaznosti na číselník atributů (zdrojové, druhové, odvětvové, účelové třídění).

Sledovaný indikátor

Sledovaný indikátor je nositel informace o věcném plnění projektu. Poskytuje zpětnou vazbu o tom, zda poskytnutá finanční podpora splnila svůj účel, tzn., zda projekt dosáhl cílů, které žadatel uvedl do své žádosti o podporu.

Sledované indikátory jsou definovány nadřízenou Výzvou.

Směrnice

Směrnice státního orgánu o poskytování podpory.

Stavový model

Grafická representace životního cyklu třídy (datového objektu). Model popisuje všechny relevantní stavy třídy a platné přechody ze stavu do stavu.

Účelový znak

Položka z číselníku účelových znaků MF.

Uživatelské rozhraní

Interface mezi uživatelem a systémem. Grafické uživatelské prostředí, které umožňuje ergonomické použití služeb a funkcionalit systému.

Veřejná zakázka

viz zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Veřejnosprávní kontrola

Kontrola prováděná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Výzva

Výzva je dokument vydaný poskytovatelem dotace, který definuje účel a formu podpory a stanovuje podmínky pro její poskytnutí, zejména termín zahájení, způsob a termín ukončení příjmu žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Žádost“) v rámci konkrétního dotačního titulu (programu), výši finančních prostředků pro danou Výzvu (alokace) a specifikaci podporovaných aktivit. Nedílnou součástí Výzvy jsou konkrétní podmínky pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele dotace.

Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo Výzvu zrušit či upravit.

Výzva bude vždy zveřejněna před zahájením příjmu Žádostí na internetových stránkách poskytovatele dotace.

Výzva se vždy váže právě k jednomu konkrétnímu dotačnímu titulu, může se však vázat na více prioritních oblastí či aktivit (obvykle se však váže k právě jedné prioritní oblasti a k více aktivitám v rámci této oblasti).

Webové služby

Softwarový systém, umožňující interakce dvou softwarových strojů v počítačové síti.

WebService

viz. Webové služby.

Zadavatel

Ministerstvo kultury České republiky, zadavatel předmětného Díla a Služeb.

Závěrečné vyhodnocení akce

Proces - závěrečné vyhodnocení akce, které předkládá Příjemce, v souvislosti s dokončením realizace a financování projektu.

ZVA podepsané ředitelem

Dokument podepsaný ředitelem a připravený k odeslání Žadateli. Dokument se odesílá v listinné podobě.

Žádost

Žádost o dotaci nebo půjčku.

 

Seznam zkratek

DP MK ČR

Dotační portál Ministerstva kultury ČR

AR

Projekt ve stavu „archivován“ - finální stav projektu, stav po ZVA

BS

Bankovní spojení

BV

Bankovní výpis

CAPTCHA

Automatický Turingův test pro odlišení počítačů od lidí

DMS

Document management system – systém pro správu dokumentů

ESS

Elektronická spisová služba

FM

Finanční manažer

FPK

Finančně platební kalendář

Finanční úřad

ISDS

Informační systém datových schránek

ISVS

Informační systém veřejné správy, tak jak je definován zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

ISZR

Informační systém základních registrů veřejné správy

ITSM

Information Technology Service Management (řízení služeb informačních technologií)

PM

Projektový manažer

Rodné číslo

RK

Rozhodnutí kladné - stav projektu s vydaným rozhodnutím o poskytnutí podpory

RZ

Rozhodnutí záporné - projektu nebude poskytnuta podpora

ŘO

Ředitel odboru

ŘOP

Ředitel odboru právního

RoD

Rozhodnutí o dotaci

SM

Smlouva o poskytnutí podpory

VP

Veřejná podpora

VS

Variabilní symbol

VSK

Veřejnosprávní kontrola

VZ

Veřejná zakázka

W3C

World Wide Web Consortium (W3C)

WF

Workflow, pracovní postup, procesní postup

WS

WebService

XML

Extensible Markup Language

XSD

XML schéma, jazyk pro popis XML

ZD

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

ZVA

Závěrečné vyhodnocení akce

Ž/P

Žadatel/příjemce

ŽoP

Žádost o platbu = žádost o proplacení prostředků